پروژه ها

پروژه های شبکه سازه فرین

رک و سرور بیمه امین پارسیان -نصب توسط شبکه سازه فرین

بیمه امین پارسیان

شعبه جهان کودک

 • سال اجرا: 1391
 • مدت اجرا:3ماه کاری
 • اجرا: برق ساختمان، پسیو شبکه بهمراه کابل کشی UPS
 • سانترال و دوربین مداربسته
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 138 نود
  • تعداد149 پریزUPS
  • تعداد138 پریز سانترال
  • تعدا 14 دوربین تحت شبکه
  • تعداد 5 رک فرعی
 • 5000 متر کابل کشی توکار
 • 2900 متر سیم شبکه
 • طراحی و اجرا اتاق سرور استاندارد
 • طراحی و اجرا ups استاندارد
سرور بیمارستان اسلامشهر شبکه سازه فرین

بیمارستان

اسلامشهر

 • سال اجرا: 1391
 • مدت اجرا:2 ماه کاری
 • اجرا:پسیو شبکه بهمراه کابل کشی UPS
 • مشخصات فنی پروژه:
  • 700 متر تراکینگ لگراند
  • 3500 متر فلکسی
  • 3000متر کابل UPS
  • 1000 متر فیبر نوری
  • تعداد 35 رک فرعی
 • ارتباط اتاق سرور  و رک فرعی از طریق فیبرنوری
 • تعداد 112 UPS
 • تعداد 98 نود
رک تامین اجتماعی شبکه سازه فرین

تامین اجتماعی 

شعبه شهر قدس

شرح پروژه: به علت آرایش نا مناسب رک و نامشخص بودن شماره های نود، تصحیح و بهینه سازی آرایش رک صورت گرفت.

 

 • سال اجرا: 1391
 • مدت اجرا: 2 روز کاری
 • اجرا:شماره گذاری تمامی کابل ها، تست نود، آرایش صحیح رک مورد نیاز بود.
سرور تامین اجتماعی شبکه سازه فرین

تامین اجتماعی

شعبه دهدشت یاسوج

 • سال اجرا: 1392/06
 • مدت اجرا:2 هفته کاری
 • اجرا: برق ساختمان، پسیو شبکه بهمراه کابل کشی UPS
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 62 نود
  • تعداد 33 پریزUPS
 • 500متر ترانکینگ لگراند
 • 2300 متر کابل کشی شبکه
 • 1630 کتر کابل کشی UPS
پسیو شبکه سازه فرین

ایرانسل

 • سال اجرا: 1392
 • مدت اجرا: 4 روز کاری
 • اجرا:
  • پسیو شبکه به همراه کابل کشی برق و UPS  تلفن سانترال
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 15 نود
  • تعداد 15 پریز UPS
  • تعداد 15 پریز برق
  • تعداد 15 پریز تلفن

شرکت بین المللی ست

 

 • سال اجرا: 1392
 • مدت اجرا:7 روز کاری
 • اجرا: پسیو شبکه بهمراه کابل کشی UPS، ایجاد اتاق سرور استاندارد

 

 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 120 نود
  • تعداد 120پریزUPS
 • 800 متر داکتینگ
 • 2300 متر کابل کشی شبکه
 • 1000متر کابل کشی UPS
پسیو اکتیو شبکه سازه فرین

شرکت TPG

 • سال اجرا: 1393
 • مدت اجرا: 40 روز کاری
 • اجرا:
  • پسیو شبکه به همراه کابل کشی برق و UPS  تلفن سانترال , دوربین مداربسته
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 316 نود
  • تعداد 318پریز UPS
  • تعداد 28 پریز سانترال
  • تعداد 37 دوربین
  • 7 رک
  • 8135 متر کابل شبکه
  • 4000 متر کابل برق
  • 300 متر فلکس
پسیو و اکتیو شبکه سازه اکتیو

تامین اجتماعی

ساختمان کوثر

 • سال اجرا: 1393
 • مدت اجرا:20 روز کاری
 • اجرا: پسیو شبکه بهمراه کابل کشی UPS
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 100 نود
  • تعداد 200پریزUPS
 • 3500متر کابل کشی شبکه
 • 3 تابلو توزیع برق 3 فاز
 • نصب رک ایستاده و دیواری
پسیو و اکتیو شبکه سازه فرین

ساختمان پلی کلینیک

قرچک ورامین

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 1 ماه کاری
 • اجرا:
  • پسیو شبکه به همراه کابل کشی UPS 
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 132 نود
  • تعداد 125 پریز UPS
 • 2533 متر کابل  شبکه
 • 292 متر تراکینگ لگراند
 • 714 متر کابل برق
 • یک رک
پسیو و اکتیو شبکه سازه فرین

ساختمان پلی کلینیک

حصارک کرج

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا:26 روز کاری
 • اجرا: پسیو شبکه بهمراه کابل کشی UPS
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 90 نود
  • تعداد 151 پریزUPS
 • 2620 متر کابل کشی شبکه
 • 430 متر تراکینگ سوپیتال
 • 1050 متر کابل برق
 • 2 رک
پسیو اکتیو شبکه سرور شبکه سازه فرین

ساختمان پلی کلینیک

شعبه 19 تامین اجتماعی

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 25 روز کاری
 • اجرا:
  • پسیو شبکه به همراه کابل کشی UPS 
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 110 نود
  • تعداد 125 پریز UPS
 • 2615 متر کابل  شبکه
 • 346 متر تراکینگ لگراند
 • 1141 متر کابل برق
 • 2 رک
پسیو و اکتیو شبکه سازه فرین

ساختمان پلی کلینیک

شعبه 19 تامین اجتماعی

  • سال اجرا: 1394
  • مدت اجرا: 25 روز کاری
  • اجرا:
   • پسیو شبکه به همراه کابل کشی UPS 
  • مشخصات فنی پروژه:
   • تعداد 110 نود
   • تعداد 125 پریز UPS
  • 2615 متر کابل  شبکه
  • 346 متر تراکینگ لگراند
  • 1141 متر کابل برق
  • 2 رک

تامین اجتماعی

شعبه 12

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 40 روز کاری
 • اجرا:
  • پسیو شبکه به همراه کابل کشی UPS 
 • مشخصات فنی پروژه:
  • جمع آوری 18 تابلو 3KVA
  • نصب  2 تابلو جدید و استاندارد 3 فاز
  • نصب 1 تابلو UPS و ByPass مرکزی
  • تعداد 440 پریز UPS
 • 790 متر تراکینگ لگراند
 • 9305 متر کابل شبکه
 • 2140 متر کابل کشی UPS
 • 6 رک

تامین اجتماعی

شعبه 27

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 10 روز کاری
 • اجرا:
  • اجرای UPS مرکزی  
 • مشخصات فنی پروژه:
  • جمع آوری 28 تابلو 3KVA
  • نصب  4 تابلو جدید و استاندارد 3 فاز
  • نصب 1 تابلو UPS و ByPass مرکزی

تامین اجتماعی

شعبه شهر ری

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 8 روز کاری
 • اجرا:
  • اجرای UPS مرکزی  
 • مشخصات فنی پروژه:
  • جمع آوری 32 تابلو 3KVA
  • نصب  4 تابلو جدید و استاندارد 3 فاز
  • نصب 1 تابلو UPS و ByPass مرکزی

شرکت خدمات ماشینی

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 40 روز کاری
 • اجرا:
  • اجرای دوربین مداربسته IP  
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 70 دوربین
  • 2800 متر کابل SFTP CAT6
  • تعداد 3 رک

تامین اجتماعی

شعبه 6

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 15 روز کاری
 • اجرا:
  • پسیو شبکه به همراه کابل کشی UPS 
 • مشخصات فنی پروژه:
  • تعداد 220 نود
  • 1000 متر کابل کشی UPS
  • 1 رک

تامین اجتماعی

شعبه 5 خراسان

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 7روز کاری
 • اجرا:
  • اجرای UPS مرکزی  
  • مشخصات فنی پروژه:
   • جمع آوری 15 تابلو 3KVA
   • نصب  4 تابلو جدید و استاندارد 3 فاز
   • نصب 1 تابلو UPS و ByPass مرکزی

تامین اجتماعی

شعبه ملارد کرج

 • سال اجرا: 1395
 • مدت اجرا: 7روز کاری
 • اجرا:
  • اجرای پسیو به همراه کابل کشی UPS مرکزی  
  • مشخصات فنی پروژه:
   • تعداد 18 نود
   • تعداد 36 پریز UPS
  • 2620 متر کابل شبکه
  • تعداد 18 پریز برق
  • 2 عدد تابلو UPS
  • 1 رک

نشر الکترونیک

 • سال اجرا: 1394
 • مدت اجرا: 7روز کاری
 • اجرا:
  • اجرای پسیو به همراه کابل کشی UPS مرکزی ، برق شهری و تلفن 
  • مشخصات فنی پروژه:
   • تعداد 23نود
   • تعداد 23پریز UPS
   • تعداد 23 پریز برق
   • 600متر کابل شبکه
   • 900 متر کابل برق
   • 2 عدد تابلو UPS
   • 1 رک

برخی دیگر از پروژه ها

بیمارستان و درمانگاه ها

 • بیمارستان معیری
 • بیمارستان شهریار
 • بیمارستان فیاضبخش
 • بیمارستان لبافی نزاد
 • بیمارستان شریعتی رضوی
 • بیمارستان آیت الله کاشانی
 • بیمارستان امام رضا اسلامشهر
 • بیمارستان 12 بهمن
 • درمانگاه آزادی
 • درمانگاه 13 آبان
 • درمانگاه شماره 19 تامین اجتماعی
 • درمانگاه شماره 21 تامین اجتماعی
 • درمانگاه شماره 22 تامین اجتماعی
 • درمانگاه شماره 1 تامین اجتماعی
 • درمانگاه خاندان حکیم
 • درمانگاه شهدای دخانیات
 • درمانگاه شهید درخشان
 • درمانگاه نسیم شهر
 • پلی کلینیک طوس
 • پلی کلینیک رویش
 • پلی کلینیک شهید سلیمانی
 • پلی کلینیک دهقان برزکی
 • دی کلینیک شهید محمد حاجیزاده

 

دیگر شرکت ها

 • شرکت گسترش خدمات الکترونیک ایران
 • شرکت خدمات بار هواییی شایا پارت دنا تهران
 • شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا
 • شرکت لیزینگ رایان سایپا
 • شرکت مبنا نیرو آسیا
 • شرکت صبا پیشرو کالا
 • شرکت ری دانه
 • شرکت بهشت کویر آریانا
 • شرکت پرتو نگین ناصح
 • شرکت راهکار خلاق بیتا
 • شرکت مدیریت امن کاشف
 • شرکت مهندسشین مشاور نیرو
 • شرکت تهویه تهران
 • دامپزشکی نیکان
 • شرکت آراز روزن
 • شرکت سرور پارس ارقام گستر
 • شرکت نفت پاسارگاد
 • شرکت آبادپران مارگون
 • شرکت حامی آلیاژ آسیا
 • مجتمع تجاری آیسان
 • شرکت آوای آبی آناهیت
 • کارگزاری سرمایه و دانش
 • دادگستری شعبه جیحون
 • پارک علم و فناوری لرستان
 • شرکت پرشین نور البرز
 • شرکت آرین ماشین راهبرد
 • شرکت آریا کابل فدک