برای اینکه بدانید تعریف پروژه چیست کافی است به اولین کتاب مدیریت پروژه که در اطراف خود می‌بینید مراجعه کنید.

اکثر منابع آموزش مدیریت پروژه تقریباً تعریف مشابهی از پروژه را ارائه کرده‌اند.

cctv-1 cctv security-camera cloud big-data cloud-computing phone phone-1 phone-2